top of page

Algemene voorwaarden Marlou Bruiloften


DEFINITIES:

Marlou Bruiloften: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Marlou Formijn, handelend onder de naam “Marlou Bruiloften” gevestigd te Meteren, aan de J.H.L. van Herwaardenstraat 37 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 81658362.

Opdrachtgever: de wederpartij van Marlou Bruiloften zijnde de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Marlou Bruiloften heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft en/of evenement (zowel consumenten als bedrijven), of in wiens naam Marlou Bruiloften een bruiloft, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

 

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 

Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Marlou Bruiloften geen invloed kan uitoefenen en waardoor Marlou Bruiloften niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.

Onder overmacht worden mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:

 • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;

 • een dag of dagen van nationale rouw;

 • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;

 • overheidsbesluiten;

 • werkstaking;

 • natuurrampen;

 • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Marlou Bruiloften;

 • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;

 • epidemieën of pandemieën

Artikel 1 – ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Marlou Bruiloften alsmede op alle overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen tussen Marlou Bruiloften en Opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

 2. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.

 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Marlou Bruiloften uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING, INHOUD OVEREENKOMST EN INSCHAKELING DERDEN

 1. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

 2. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

 3. Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Marlou Bruiloften niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.

 4. De Overeenkomst tussen Marlou Bruiloften en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Marlou Bruiloften van een door Opdrachtgever ondertekende offerte.

 5. Indien Marlou Bruiloften op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is Opdrachtgever gehouden de door Marlou Bruiloften gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

 6. In geval de Overeenkomst tussen Marlou Bruiloften en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

 7. Marlou Bruiloften heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 8. Indien Marlou Bruiloften derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal zij dit zo nodig communiceren.

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Marlou Bruiloften overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Marlou Bruiloften gewenste vorm en wijze aan Marlou Bruiloften ter beschikking worden gesteld.

 2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Marlou Bruiloften onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Marlou Bruiloften ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Marlou Bruiloften is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Marlou Bruiloften bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 4. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door Marlou Bruiloften noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Marlou Bruiloften in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Marlou Bruiloften in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 6. Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Marlou Bruiloften schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.

 7. Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een maaltijd(en) voor Marlou Bruiloften en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van Marlou Bruiloften is gelegen dan zal Marlou Bruiloften de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen Marlou Bruiloften en Opdrachtgever hierover plaatsvinden. 

 8. Opdrachtgever geeft toestemming aan Marlou Bruiloften tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Marlou Bruiloften.

 9. Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal Marlou Bruiloften hiervoor een bedrag van € 175,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Marlou Bruiloften is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Marlou Bruiloften van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 40% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marlou Bruiloften het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.

 3. De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

 4. Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 5. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Marlou Bruiloften overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Marlou Bruiloften om de opdracht correct uit te voeren.

 6. De stylingmaterialen die Marlou Bruiloften ter beschikking stelt blijven eigendom van Marlou Bruiloften met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Marlou Bruiloften worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Marlou Bruiloften te vergoeden.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Marlou Bruiloften de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 3. Marlou Bruiloften behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Marlou Bruiloften is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

 4. Bovendien mag Marlou Bruiloften het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Marlou Bruiloften, dat in redelijkheid niet van Marlou Bruiloften mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Marlou Bruiloften zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Marlou Bruiloften zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 - HONORARIUM

 1. Het honorarium van Marlou Bruiloften is exclusief onkosten van Marlou Bruiloften en exclusief declaraties van door Marlou Bruiloften ingeschakelde derden.

 2. De door Marlou Bruiloften gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,45 per gereden kilometer.

Artikel 7 - BETALING

 1. Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 40% bij het tot stand komen van de Overeenkomst, 40% halverwege de planning van de bruiloft en 20% de week voor de bruiloft. Bij een trouwadviesgesprek en coachingsgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden.

 2. Indien de bruiloft om welke reden dan ook wordt verplaatst door Opdrachtgever naar het volgende kalenderjaar, dan gaat dit in overleg met Marlou Bruiloften. Voor verplaatsing naar een datum van het opeenvolgende kalenderjaar of later, wordt een meerprijs van 50% extra van de minimale omzetgarantie gefactureerd, plus eventueel meerwerk (uren op basis van nacalculatie), tenzij er sprake is van aangetoonde overmacht aan de zijde van Opdrachtgever.

 3. Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Marlou Bruiloften anders is overeengekomen.

 4. Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de Overeenkomst.

 5. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

 6. Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal Marlou Bruiloften aanspraak maken op:

 • de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;

 • indien Opdrachtgever consument is de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw, afhankelijk van Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen;

 • indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 200,00; 

Artikel 8 - ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

 1. Reclames dienen binnen 1 week na ontdekking en uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Marlou Bruiloften te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Marlou Bruiloften in staat is adequaat te reageren.

 2. Marlou Bruiloften dient in staat te worden gesteld de ingediende reclame te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Marlou Bruiloften slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 3. Het tijdig reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van de op haar rustende (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 9 - ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Marlou Bruiloften heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de Overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Marlou Bruiloften onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

 2. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de Opdrachtovereenkomst schriftelijk te beëindigen/annuleren.

 3. Indien de opdrachtgever, zijnde een bedrijf, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bedragen:

 1. bij annulering binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt: 15% van het overeengekomen bedrag;

 2. langer dan 8 weken voorafgaand aan het evenement: 75% van het overeengekomen bedrag;

 3. bij annulering binnen 3-8 weken voorafgaand aan het evenement: 90% van het overeengekomen bedrag;

 4. bij annulering tussen 3 weken of korter voorafgaand aan het evenement: 100% van het overeengekomen bedrag.

  1. Indien de opdrachtgever, zijnde een consument, de overeenkomst annuleert, dan worden de redelijke kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen:

 1. bij annulering binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt: 15 % van het overeengekomen bedrag;

 2. bij annulering langer dan 8 weken voorafgaand aan de bruiloft: 70% van het overeengekomen bedrag;

 3. bij annulering 8 weken of korter en langer dan 1 week voorafgaand aan de bruiloft: 80% van het overeengekomen bedrag;

 4. bij annulering 1 week of korter voorafgaand aan de bruiloft: 90% van het overeengekomen bedrag.

  1. De kosten genoemd in lid 3 en lid 4 laten onverlet de kosten gemaakt aan derden door Marlou Bruiloften die aan Opdrachtgever kunnen worden doorberekend.

  2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Marlou Bruiloften op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Marlou Bruiloften de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

  3. Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten waarvan opdrachtgever een bewijs levert aan Marlou Bruiloften, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Dit om eventueel risico af te dekken voor overmacht of uitstel en/of annulering van de overeenkomst door een sterfgeval, ziekte, epidemie en/of anderszins. Het bruidspaar blijft anders immer aansprakelijk en dan gelden de annuleringsvoorwaarden conform artikel 9.4.

Artikel 10 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Marlou Bruiloften zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Marlou Bruiloften onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Marlou Bruiloften voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Marlou Bruiloften die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Marlou Bruiloften slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium. Marlou Bruiloften is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).

 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Marlou Bruiloften in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Marlou Bruiloften toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 3. Marlou Bruiloften is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Marlou Bruiloften gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.

 4. Als Marlou Bruiloften bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt als bedoeld in artikel 4.2 dan is Marlou Bruiloften nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft Marlou Bruiloften de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

 5. Marlou Bruiloften is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Marlou Bruiloften of derden.

Artikel 11 – VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart Marlou Bruiloften voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Marlou Bruiloften onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Marlou Bruiloften en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 2. Opdrachtgever vrijwaart Marlou Bruiloften voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 3. Opdrachtgever vrijwaart Marlou Bruiloften voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.

 4. Indien Opdrachtgever aan Marlou Bruiloften informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 - OVERMACHT

 1. Marlou Bruiloften is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Marlou Bruiloften op de hoogte gesteld als er sprake is overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Marlou Bruiloften bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

 3. Marlou Bruiloften kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. In geval van overmacht zal Marlou Bruiloften zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

 5. Voor zoveel Marlou Bruiloften ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Marlou Bruiloften gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Marlou Bruiloften gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Marlou Bruiloften zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Marlou Bruiloften niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Marlou Bruiloften behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

 2. Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Marlou Bruiloften, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Marlou Bruiloften toegestaan.

Artikel 15 – GESCHILLEN

 1. Geschillen tussen Marlou Bruiloften en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Marlou Bruiloften.

 2. Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Marlou Bruiloften zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke rechtsverhouding tussen Marlou Bruiloften en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page